„Fide, sed cui fidas, vide.“

Dôveruj, avšak pozeraj sa komu.

Obchodné právo

Weis & Partners je schopná poskytovať svojim klientom - podnikateľským subjektom, komplexné obchodné a právne poradenstvo umožňujúce dosahovať optimalizáciu ich podnikateľského prostredia ako aj ich samotného podnikania. V prípade potreby je naša kancelária viac →

Pracovné právo

V oblasti pracovného práva poskytujeme svojim klientom: Zamestnávateľom - právnu pomoc a podporu pri uzatváraní nových a ukončovaní existujúcich pracovnoprávnych vzťahov využívajúc všetky právne možnosti zvyšovania ochrany oprávnených záujmov klienta; viac →

Trestné právo

V trestnoprávnej oblasti poskytujeme právnu pomoc vtedy, keď už občianskoprávne prostriedky ochrany nepostačujú, má sa na mysli predovšetkým vypracovanie trestných oznámení, komunikácia s orgánmi činnými v trestnom konaní, dohliadanie na zákonnosť postupu viac →

Súdne konania

Klientov tiež účinne zastupujeme v konaniach pred všeobecnými resp. rozhodcovskými súdmi; podávame v ich mene žalobné návrhy, opravné návrhy, návrhy na vykonávanie dôkazov a pod., tak aby bol naplnený základný účel – efektívne zastupovanie klienta, viac →

Občianske právo

Právna pomoc sa poskytuje najčastejšie pri prevodoch vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, riešení susedských sporov, príprava rôznych zmluvných typov (kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, záložné zmluvy, zmluvy o zabezpečovacích prevodoch vlast. práva ...), viac →

Správne právo

Naša advokátska kancelária poskytuje právnu pomoc tiež v oblasti administratívneho práva, ktorá zahŕňa asistenciu pri vybavovaní povolení pre cudzincov na prechodný pobyt, pri vydávaní rôznych úradných povolení (stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, viac →

Weis & Partners – advokátska kancelária

Weis & Partners je cieľavedomá, dynamicky sa rozvíjajúca advokátska kancelária so sídlom v Bratislave, poskytujúca právne poradenstvo a právne služby v každej právnej oblasti podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Viac o firme →