O firme

Kvalita, korektnosť, presnosť a ochrana klienta

Weis & Partners je cieľavedomá, dynamicky sa rozvíjajúca advokátska kancelária so sídlom v Bratislave, poskytujúca právne poradenstvo a právne služby v každej právnej oblasti podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Weis & Partners pri poskytovaní právnych služieb dbá predovšetkým o to, aby úroveň poskytovaných služieb dosahovala vysoký štandard kvality, ako aj o to, aby bol dodržiavaný korektný prístup ku klientovi, časová presnosť poskytovania služieb, a hlavne zachovávanie mlčanlivosti o informáciách poskytnutých klientom alebo súvisiacich s jeho právnou vecou, a to za účelom jeho efektívnej ochrany.