Poskytované právne služby

Podporíme vás v mnohých oblastiach

Weis & Partners poskytuje právne služby predovšetkým v týchto oblastiach (menovite, nie však výlučne):

Obchodné právo

 • komplexné obchodné a právne poradenstvo podnikateľským subjektom, ako aj jednotlivcom
 • optimalizácia ich podnikateľského prostredia, ako aj ich samotného podnikania,
 • vypracovávanie zmlúv a iných podkladov (všetky typy zmlúv),
 • zakladanie a rušenie obchodných spoločností, štrukturálne zmeny v obchodných spoločnostiach (prevody obchodných podielov, predaj podniku, zmeny v štatutárnych orgánoch a pod.)
 • „due diligence“ - posudzovanie výhodnosti existujúcich zmluvných vzťahov klienta,
 • komplexná právna podpora pre vstup zahraničných obchodných spoločností na trh SR,
 • a iné …

Občianske právo

 • príprava kúpnych zmlúv na prevody vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam,
 • riešenie susedských sporov,
 • príprava akýchkoľvek zmlúv v oblasti občianskeho práva (kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy o pôžičke, záložné zmluvy, nepomenované zmluvy atď.),
 • rozdelenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, ako aj bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • a iné …

Pracovné právo

Pre zamestnávateľov

 • príprava nových pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (brigádnické dohody, dohody o vykonaní práce/ pracovnej činnosti) a iných súvisiacich dohôd (dohoda o zmene pracovných podmienok, dohoda o zvyšovaní kvalifikácie atď.) a ukončovanie existujúcich pracovných pomerov a iných pracovnoprávnych vzťahov so zamestnancami,
 • právna pomoc pri realizovaní hromadného prepúšťania, rokovania so zamestnancami,
 • optimalizácia personálnej štruktúry,
 • vybavovanie pracovných povolení pre zahraničných zamestnancov,
 • a iné …

Pre zamestnancov

 • oboznamovanie klienta s jeho právami vyplývajúcimi zo Zákonníka práce a iných právnych predpisov súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom klienta,
 • ochrana zamestnaneckých práv klienta,
 • žaloby o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, žaloby o vyplatenie dlhovanej mzdy a iných peňažných plnení, žaloby o poskytnutie ochrany pred diskrimináciou zamestnanca atď.,
 • a iné …

Trestné právo

Pre poškodených (obete) trestným činom

 • podávanie trestných oznámení,
 • dohliadanie na zákonnosť postupu prokuratúry a policajta pri vedení trestného stíhania, a podávanie príslušných právnych prostriedkov nápravy v prípade nezákonnosti uvedeného postupu,
 • uplatňovanie nárokov na náhradu škody poškodeného trestným činom,
 • spoluúčasť na výsluchoch poškodeného – ako svedka,
 • účasť na pojednávaniach pred súdom (zahŕňa podávanie opravných prostriedkov za účelom ochrany práv poškodeného)
 • a iné …

Pre obvinených, obžalovaných, odsúdených

 • dohliadanie na zákonnosť postupu trestného konania vedeného proti klientovi,
 • podávania odvolaní, sťažností a námietok proti nezákonnému postupu orgánov činných v trestnom konaní a súdov,
 • účasť pri výsluchu klienta, pri vykonávaní dôkazov proti a v prospech klienta,
 • zabezpečovanie dôkazných prostriedkov,
 • obhajoba pred súdom
 • a iné …

Správne právo

V oblasti územného a stavebného konania

 • podávanie žiadostí o vydanie príslušných územných rozhodnutí, stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí, žiadosti o určenie súpisných čísel stavieb, atď.,
 • podávanie opravných prostriedkov,
 • a iné …

V oblasti daňového konania

 • spolupráca a podpora osobám poskytujúcim služby účtovníctva pre klienta,
 • podávanie opravných prostriedkov proti rozhodnutiam o uložení pokút alebo iných sankcií atď.
 • a iné …

Účasť v iných správnych konaniach vedených pred orgánmi štátnej správy alebo územnej samosprávy (obcami, VÚC)

Súdne konania

 • podávanie žalôb - návrhov na začatie konania pred súdom ako aj iných procesných návrhov (na vydanie predbežného opatrenia, zabezpečenie dôkazu a pod.) za účelom ochrany práv klienta,
 • zastupovanie klienta v konaniach pred súdmi,
 • podávanie odvolaní, dovolaní a iných opravných prostriedkov, zastupovanie klienta v konaní pred odvolacím súdom (dovolacím, resp. iným súdom rozhodujúcim o podanom opravnom prostriedku),
 • podávanie návrhov na začatie exekúcie proti žalovanému, spolupráca s exekútorom pri vymáhaní prisúdených pohľadávok klienta, atď.,
 • a iné …